Podmienky účasti

 

 • Kurzy sú vedené v angličtine, taliančine, nemčine a slovenčine.
 • Záujemcovia môžu  prihlásiť prostredníctvom elektronickej prihlášky do 31. mája 2019. Do tohto termínu zašle záujemca aj nahrávky na e-mailovú adresu uvedenú v prihláške. Akceptujeme aj odkaz na nahrávku na Youtube. (Od frekventantov z minulých ročníkov nepožadujeme nahrávku).
 • Na základe nahrávky bude  maximum 10 účastníkov do každej speváckej triedy pozvaných na Majstrovské spevácke kurzy k aktívnej účasti.
 • Záujemcovia, ktorým bude oznámené, že sú vybraní ako aktívni účastníci kurzov budú vyzvaní ihneď zaplatiť zálohu na kurzovné vo výške 200 EUR na účet nadácie NA-ČO, 0262817475/0900, variabilný symbol: dátum narodenia (deň / mesiac / rok), pre zahraničných záujemcov: Nádej pre človeka - NA-ČO1.mája 205, 95622 Prašice, Slovenská Republika, IBAN: SK19 0900 0000 0002 6281 7475, SWIFT:  GIBASKBX, variabilný symbol: dátum narodenia (deň / mesiac / rok), na základe ktorej budú zaregistrovaní. Účastníci zo SR, alebo študujúci v SR môžu pripojiť žiadosť o zľavu z účastníckeho poplatku.
 • V prípade, že záujemca nebude vybraný do majstrovskej triedy, bude mať možnosť zúčastniť sa kurzov ako pasívny účastník za poplatok 10 € / deň bez nároku na ubytovanie zo strany usporiadateľa.
 • V prípade, že záujemca vybraný na aktívne kurzy neoznámi svoju neúčať na majstrovských speváckych kurzoch do 30. 6. 2019, záloha bude nevratná a prepadne v prospech usporiadateľa.
 • Doplatok účastníckeho poplatku hradí účastník pri nástupe na kurzy.
 • Počas celého kurzu majú aktívni aj pasívni účastníci voľný prístup do oboch speváckych tried.
 • Všetci účastníci kurzu sú povinní vystúpiť bez nároku na honorár na večerných koncertoch a po výbere lektormi aj na záverečnom galakoncerte kurzu.
 • Koncertné vystúpenia sú prístupné verejnosti.

 

Účastnícky poplatok

 • 800 EUR (kurzovné, ubytovanie, stravovanie)
 • Účastníci zo Slovenskej republiky, alebo študujúci v Slovenskej republike môžu požiadať o zľavu z účastníckeho poplatku organizátora kurzov vo výške 55%.
Účastnícky poplatok zahŕňa:
 
 • Ubytovanie  Hotel Balnea Splendid***, Piešťany, stravovanie s plnou penziou
 • Klavírny sprievod (účasť vlastného korepetítora nie je možná)
 • Každodenné výučbu s konkrétnym profesorom
 • Voľný prístup do tried po celú dobu kurzu
 • Záverečný koncert s orchestrom (je podmienený výberom lektorov)
 • Certifikát o absolvovaní kurzu